Open Accessibility Menu
Hide

CACF COVID 19 Safety Tips - Vietnamese

  • Category: COVID-19 Safety Tips Videos

About this Video

CACF COVID 19 Safety Tips - Vietnamese

Việc tạo ra các vật liệu tiếp cận COVID-19 này do CACF và Trung tâm nghiên cứu sức khỏe người Mỹ gốc Á NYU đồng lãnh đạo với sự tư vấn của một tập thể * các tổ chức cộng đồng phục vụ AAPI ở Thành phố New York, thông qua một dự án quốc gia mang tên Rèn Quan hệ Đối tác Cộng đồng Cư dân Châu Á và Thái Bình Dương để Phản ứng nhanh với COVID-19. Các tài liệu này nhằm mục đích khuyến khích các thành viên cộng đồng tham gia vào các hành vi phòng ngừa và cho những người đủ điều kiện sử dụng vắc-xin COVID-19. ** Bản dịch có sẵn bằng tiếng Ả Rập, tiếng Bengali, tiếng Trung Phồn thể và giản thể, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nepal, tiếng Punjabi, tiếng Urdu và tiếng Việt.